Disclaimer voor www.midlancer.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.midlancer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door The Human Network. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Human Network is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij The Human Network.

Geen garantie op juistheid
The Human Network streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website worden aangeboden zonder aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. The Human Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Gegevensbescherming – Cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, van u vragen. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met midlancer@thehumannetwork.nl, waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de eenheid van de Onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de site Midlancer.nl wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van de Onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met midlancer@thehumannetwork.nl.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.midlancer.nl op deze pagina.